บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหาร

อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี
ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ว่าที่ ร.ต.อนิรุทธิ์ แดงหยง
อาจารย์ศศิธร อ่อนเหลา
อาจารย์สิรินภา ขจรโมทย์
อาจารย์รังสรรค์ พงพัฒนอำไพ
อาจารย์มารุดิศ วชิรโกเมน

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายสนับสนุน  

นางสาวรพีพรรณ แพงวิเศษ
นายศราวุธ ชิณวัง
นางสาวทิพวรรณ จิตรบรรจง
นางสาวอนงนาฎ ขานดาบ
นายทองใบ ช่างทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
คนงาน