บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ชูชาติ ผาระนัด
อาจารย์นพดล ใหม่คามิ
อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี
นางสาวรพีพรรณ แพงวิเศษ
นางรัชนีพร เทียบเพชร
อาจารย์ปกเกศ จันทะกล
อาจารย์วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม
อาจารย์มุณี จันทะรัง

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายสนับสนุน  

นายศราวุธ ชิณวัง
นางสาวอนงนาฎ ขานดาบ
นายทองใบ ช่างทองคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
คนงาน