ยุทธศาสตร์
1. พัฒนางานวิชาการ และงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. พัฒนาความเข้มแข็งของศิลปะและวัฒนธรรม
3. พัฒนาศักยภาพของวงดนตรีแกนอีสาน
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและสร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการประเมินผลให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยปรับเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของรายวิชา
4. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นเมือง และอาหารท้องถิ่น
5. ศึกษาและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชน ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานและความเป็นไทย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
7. จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ระหว่างนักศึกษาที่มาจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ เห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญที่จะทะนุบำรุง สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย แล้วนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง
8. เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ วิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนและท้องถิ่น
9. พัฒนาศักยภาพของวงดนตรีแกนอีสานให้สูงขึ้น โดยพัฒนาทั้งในด้านบุคลากรและระบบการทำงาน
10.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมโดยการจัดทำเว็ปไซต์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
11. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
12. จัดให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
13. จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้