ปรัชญา
ชาติมั่งคั่งด้วยศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค เน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ให้การศึกษา วิจัย ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นระบบ
2. สร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่สากล
3. ปลูกฝัง เผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น รักและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นจนกลายเป็นจิตพิสัย
4. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
5. สืบทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เช่น ถ่ายทอดระบบทางการศึกษา ฝึกอบรมขัดเกลา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีในครอบครัว จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการศึกษา สืบทอด ภูมิปัญญาชาวบ้าน และศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล จัดระบบและบริการข้อมูลทางวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
3. เพื่อเชิดชูบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. จัดนิทรรศการและบริการทางวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น