ปรัชญา
ส่งเสริม  สืบสาน  และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม  จนถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อมีรายได้ให้แก่ท้องถิ่น  และอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความหลากหลายของศิลปะ วัฒนธรรมไทย  เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ
1. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม  เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
4. ดำเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการผลิตงานวิจัยและการบริการวิชาการ
6. สร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่สากล

วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งข้อมูลและผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดแสดงในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และจัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรม
2. สร้างเครือข่ายและบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและชุมชน ในรูปแบบต่างๆต่อการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยเน้นภูมิปัญญาไทย 
4. ส่งเสริมกิจกรรม ทำนุบำรุง เผยแพร่วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมจนถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อมีรายได้ให้แก่ท้องถิ่น