สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่อยู่ : เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค
ตำบล : ตลาด
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-721839