ระบบ กลไกการประเมินคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์ (SAR)

ส่วนที่ 1
  สารบัญ
  คำนำ
  บทสรุปผู้บริหาร
 
ส่วนที่ 2 ส่วนนำ
  ประวัติความเป็นมา
  ตราประจำสำนัก
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค
  โครงสร้างการบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  นโยบาย ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ
  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
  องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
  องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและทิศทางการพัฒนา
  ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
  ตารางสรุปการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
  ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
  ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
  สรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ
 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
  ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) ปีการศึกษา  2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
  คณะผู้จัดทำ