แบบสอบถามความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์
          แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


เพศ

อายุ

สถานะผู้ใช้


ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์


ข้อ หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
2 มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
3 เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
5 การจัดลำดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง
6 การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งาน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ