ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวูอะไหล่สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู