สรุปโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์

2018-04-20 18:16:07

เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป