อบรม"เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน"

2018-04-24 00:09:56

บรรยากาศการอบรม"เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางลำดวน ดวงคมทา และนายประยงค์ จำปาศรี ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ