ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2018-06-07 22:51:16

6 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสายหยุดจำปาทอง ชั้น 1 อาคารบานบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม