ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2018-09-17 17:26:45

เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ไปศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการทำงานและให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ สำหรับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมมาฝากกันครับ