ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

2018-12-22 22:28:01

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 "สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561