ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561

2018-12-25 18:09:26

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสายหยุด จำปาทอง ชั้น 1 อาคารบานบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม