อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

2019-12-20 00:46:14

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PLCTM 2 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ