ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมสายหยุด จำปาทอง ชั้น 1 อาคารบานบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม