ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สัปดาห์ที่ 4

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณท่านคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณ วัดอภิสิทธิ์ สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 ของโครงการ โดยในปีนี้เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 ทางสำนักฯ ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดมหาสารคามโดยให้แต่ละหน่วยงานส่งตัวแทน เพื่อไปถวายสังฆทานหรือจัตุปัจจัย ณ วัดที่กำหนด และครั้งต่อไปหรือ ครั้งที่ 5 นั้น (วันพุธที่ 1 ก.ย. 64) เจ้าภาพได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ณ วัดศรีสวัสดิ์