กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สัปดาห์ที่ 5

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอขอบคุณท่านคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณ วัดศรีสวัสดิ์ สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของโครงการ โดยในปีนี้เนื่องจากมีการระบาดของโรค Covid-19 ทางสำนักฯ ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดมหาสารคามโดยให้แต่ละหน่วยงานส่งตัวแทน เพื่อไปถวายสังฆทานหรือจัตุปัจจัย ณ วัดที่กำหนด และครั้งต่อไปหรือ ครั้งที่ 6 นั้น (วันพุธที่ 8 ก.ย. 64) เจ้าภาพได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วัดขุนพรหมดำริบ้านอุปราช