ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ณ ห้องประชุมสายหยุด จำปาทอง ชั้น 1 อาคารบานบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม