ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสายหยุด จำปาทอง ชั้น 1 อาคารบานบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม