ผอ.รับเกียรติบัตรจากนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65 อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจากนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เนื่องจากเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านอาชีพเกษตรอัจฉริยะ ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ของโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม