สวธ. ร่วมงานการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายบริการวิชาการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอองค์ความรู้ “การรำบวงสรวงกู่บัวมาศ และ”การรำบวงเจ้าพ่อศรีนครเตา” และองค์ความรู้ “เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเตา”พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์จากชุมชน

ในงานการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายบริการวิชาการ

ในวันที่ 28 เมษายน 2565