การประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 7

อ.พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 7 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ในวันที่ 27 -28 สิงหาคม ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จ.มหาสารคาม