โครงการทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (ฮีตเดือน 8 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5 ตุลาคม 2565 (เฉพาะวันพุธ) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

สำหรับสัปดาห์นี้ (ครั้งที่ 6) เจ้าภาพได้แก่คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย,สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกองกลาง

ในส่วนของสัปดาห์หน้า ครั้งที่ 7 (7 ก.ย. 65) เจ้าภาพคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองคลัง