ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ตัวแทนกลุ่มองค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2565