ผู้บริหาร สวธ. รับรางวัล “แคนนาคราช”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิราภรณ์ พันธุ์มณี และ ดร.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล “แคนนาคราช” ด้านผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น