ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสายหยุด จำปาทอง ชั้น 1 อาคารบานบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม