ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

           ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนด ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้

           ปณิธาน: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติสู่สากล อนุรักษ์และสร้างพลังทางภูมิปัญญาของสังคม พัฒนาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

              ปรัชญา: ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ

              วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น     พันธกิจ:                                                                                

1. อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ                                    

3. ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

4. ส่งเสริม สนับสนุนบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเรียนการสอน

5. สร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศทางศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น

6. สนับสนุนและผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์