ผอ.สวธ รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนานาชาติ (international leadership Aword)

อ.พิราภรณ์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนานาชาติ (international leadership Aword)

ในงาน เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ:มหาสารคาม (Maha Sarakham International Folklore Festival) ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565 พร้อมทั้งนำชุดการแสดง “รำบวงสรวงกู่บัวมาศ” มารำแลกแปลี่ยนวัฒนธรรมกับชนชาติต่างๆ เช่น Indonesia maya ,South Korea , Indonesia Bali, Turkey , Philippines, India , Israel , Poland เป็นต้น